Feshin sonuçları

DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN SONUÇLARI

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı kanunda belirtilen asgari bir yıllık çalışma süresini dolduran işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenen paradır. Deniz İş Kanununda öngörülen şartlara sahip olan gemiadamı şu hallerde kıdeme hak kazanır.

-Deniz İş kanunu kapsamına giren bir gemide iş sözleşmesi ile çalışıyor olmak: Deniz İş Kanunu denizlerde, göl ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan ve 100 ve daha üstü grostonilatoluk gemilerde bir iş sözleşmesi ile çalışan gemi adamları ve işverenleri hakkında uygulanır.

-Asgari kıdem şartı: İş sözleşmesi sona erdiği tarihte gemiadamınn en az 1 yıllık kıdeme sahip olması gerkir.Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasının bir önemi yoktur.

-Sözleşmenin Deniz İş Kanunu md 20’de yazan hallerden bir ile sona ermiş olması:

Bu haller; fesih, ölüm ve infisah halleridir.

*İş sözleşmesinin gemi adamınca derhal,haklı nedenlerle feshetmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Haklı nedenle fesih dışında işverenin yaptığı haksız, usulsüz fesih, sendikal sebeplerle gemiadamının iş sözleşmesini fesih hallerinde gemiadamı kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

*Gemi adamı tarafından: a) Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi, b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi, c) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi durumlarında iş sözleşmesi haklı nedenlerle feshedilirse kıdem tazminatı hakkı doğar.

*İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından: a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması, b) Gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması durumlarında hem işveren hem de gemiadamı kıdem tazminatına hak kazanır.

*İş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğar.

*Sözleşmenin gemi adamı tarafından bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar.

*Gemi adamının ölümü ile sözleşmenin sona ermesi halinde kıdem tazminatı gemi adamının yasal mirasçılarına ödenir.

* Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde kendiliğinden sözleşmesi bozulan(infisah) gemi adamı kıdem tazminatı hakkına sahip olur.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Gemi adamının işe fiilen başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Gemi adamının hak ettiği kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işveren veya vekili hakkında idari para cezası verilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir