Ücret

Deniz İş Kanunu md. 29’a göre ücret “gemi adamına işi karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından nakden ödenen meblağdır. Yazılı yapılması gereken iş sözleşmesinde ücretin miktarı ile ödeme yeri ve zamanı gemi adamına yapılacak ödemeler için banka hesap numarası belirtilmiş olmalıdır. Bu bir geçerlilik şartı değildir, ispat aracıdır. Sözleşmede ücret tutarının açıkça belirtilmemiş olması iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez.

Gemi adamının ücreti asgari ücretten az olamaz. Türk Lirası üzerinden ödeme yapılması esastır ancak yabancı para üzerinden de belirlenebilir.

Her gemide noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadar ki, liman seferi yapan gemilerde bu defter işveren bürosunda da tutulabilir.

Hizmet akitleri gereğince gemiadamlarına yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kaydedilmesi ve kayıtların imza veya makbuzla belgelenmesi zorunludur. İstek halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemiadamına verilir. Bu muameleler her türlü resimden muaftır. Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddiaları muteber değildir.

Hizmet akdinin sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren vekili gemiadamının ücretini derhal ve tam olarak ödemek zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın işini yapmayan gemiadamı, keyfiyet gemi jurnalina kaydedilmek ve jurnalı yoksa bir tutanakla belgelenmek şartıyla bu müddete ait ücretten mahrum edilir. Bu yüzden uğradığı zararın telafisi için işverenin tazminat istemek hakkı saklıdır.

Gemi adamının ücretinin ayda 240 lirası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak gemi adamının bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Bu kayıtlamalar, nafaka borcu alacaklılarının haklarını kaldırmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir