D

DÜMENCi PUSULASI

Dümen dolabının hemen önüne konulmus olan ve serdümenindümen komutlarında baktığı mıknatısi pusula.

DÜMEN YELPAZESI

Dümenin boğazından aşağıda kalan kısmı.Dümenin esas anaparçası.

DÜMEN TASI

Yekenin dümene bağlandığı en üst kısım.

DÜMEN DONANIMI

Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan tel halatmekanizma, uskurlu şaft ve kolar ile bunların geçtikleri makaralısistemin tümüne verilen ad.

DÜMEN DOLABI

Dümen yekesine bağlı mekanizmasını çevirebilmek içinyapılmış olan aygit.

DÜMEN BODOSLAMASI

Dümenin asıldığı bodoslama. Omurganın kıç tarafdaki sonundandikine çıkan demir veya ağaç parça. Bkz. Kiç bodoslaması.

DÜMEN BAŞLIGI

Yeke evini kuşatmak – kuvvetlendirmek için dümen saftınınetrafina geçirilen maden baslik [=dümen tasi]

DÜMEN

Gemiyi istenilen yöne çevirmek için saç veya tahtadan yapılmısolup kıç bodoslaması üzerindeki iğneciklere takılı olanlevhalardır.

DRAFT SÖRVEY

Geminin yüklü deplasmanı ile boş deplasmanı arasındaki farkı, yani yüklenen yükün ağırlığını; Arşimet’in yüzen cisimler ağırlıkları kadar suyun yerini değiştirirler kanunundan faydalanarak bulunmasıdır.

DÖŞEK

Geminin en alt kısmında, teknenin alabandalarındaki postalarıbirbirine bağlayan ve omurgaya dikey sac levhalar. Ahşapteknelerde omurga üzerinde bulunan iskarmozun ilk parçaları.Alti düz olan tekne.

DÖKÜNTÜ

1)Deniz yüzeyine yakın küçük kayalıklardan meydana gelenkümeler. 2) Tahliye sonunda gemi ambarlarında kalan süprüntü,kalıntı yük.

DOKUZ OTURAK OTURMAK

Gemi boyu istikametinde baş tarafı fazla kalkmış bir şekilde, denizle irtibatı kesilmiş derecede karaya oturmak.

DOBLIN ALMAK

[Vermek, Tutmak] Bir halatin iki çımasının gemide kalmaküzere bordadaki veya sahildeki bir babaya iki, üç kez sarılması,Halatın çiftelenmesi.

DOBLIN

t Bir halatin iki çıması arasindaki sarkık kısım.

DİSPEÇ

Yükleme ya da boşaltmada starya süresinin tümününkullanılmaması sonucu yükleyenin, kiracının kazandiğı zaman,Sürastaryanın karşıtı.

DİSPAÇOR

Bir avaryada gemi ya da yük sahiplerine ne kadar ödemedüştüğünü olayı inelemek suretiyle, belgeleri toplayarakhesaplayan ve paylaştıran kişi, dispeççi.

DİRİSA

1) Yön değiştirmek, bir tarafdan diğer tarafa dönmek 2)Rüzgarın yön değiştirmesi.

DINGI

Yaklaşık olarak 12 kadem boyunda bir çifte kürekli bir veya ikiyelkenli tekne.

DESTEMORA

Bir direğin üzerine sürülen çubuk veya bastonu yerinde tutmakiçin direk, civadra zıvanasına geçirilen çember.

DESE ETMEK

Halatin veya zincirin iyice gerilmesi

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

Yapılan denetim sonucunda, tüm ticaret gemileri ve deniztesislerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklaragöre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma,yangından korunma ve yangın söndürme, seyir teçhizatı vehaberleşme sistemi, sağlık koşulları, yük ve yolcu...

DENİZE ELVERİŞLİ

Bir geminin denizin tehlikelerine karşı denizde yük ve yolcutaşıya bilecek yeterliliğe sahip olarak donatılması ve denizeaçıla bileceğini belgelemesi.

DENİZALTI

1) Denizaltı savaş gemisi, 2) denizin altı

DENİZ RAPORU

Deniz Raporu, geminin maruz kaldığı kazayı veya olağanüstü durumu açıklayan, kaptanın ve diğer gemi adamlarının tamamının ya da bir kısmının katılımıyla kayıtlara geçilmesi sağlanan ve gemi mührü ve kaptan imzasını taşıyan resmi evraktır. 

DENİZ ÖDÜNCÜ

Deniz seferinin tamamlanabilmesi için gemide bulunan yükteminat gösterilerek alınan borç.2) Seferin tamamlanması içingemi ya da navlun ya da her ikisinin birden teminat gösterilerekalınan borç.

DENİZ DEMİRİ

Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan teknenin dalgalar bordavermemesi için baştan veya kıçtan denize attiklari koniseklindeki branda torba.

DEMİRLEMEK

Geminin demir mevkiinde emniyetli kalmasını sağlamak için,demirin ve bağlı olduğu zincirin bosaları fora edilerek, kendiağırlığı ile demirin denize bırakılması işlemi.

DEMİRİN TARAMASI

Demirin deniz dibinde iyi yerleşmemesi nedeniyle gemininzincir üzerine binen ağırlık sebebiyle demirin deniz dibindekiyerinin değişmesi

DEMİRİ FUNDO ETMEK

Bosaları fora edilmiş demirin ve zincirinin kendi ağırlığı iledenize bırakılmasi.

DEMİRE BİNDİRMEK

Dış etkiler sebebiyle veya gemi makinası ile yapılan demirmanevraları sırasında gemi ağırlığının demir üzerindeoluşturduğu etki nedeniyle demire yük binmesi.

DEMİR ZİNCİRİ

Gemilerin demirleme işlemlerinde kullandıkları ve bellikurallara göre kalınlık ve uzunlukları belirlenmiş olan zincirler.

DEMİR YERİ

Gemilerin demirleyerek güvenli bir şekilde durabilmelerineelverişli olan ve haritalar üzerinde çıpa şekli ile işaretlenmişdeniz alanları.

DEMİR SALPA

Demirin vira edilmesi durumunda deniz dibinden kurtulupdoğrulması ve demirin ağırlığının zincirine binmesi durumu.

DEMİR LOÇASI

Geminin baş bodoslamasında göz demirlerinin içine alındığıboru.

DEMİR KÜRESİ

Denizde çatışmayı önleme tüzüğü kuralları gereği gemilerindemirli oldukları durumlarda gün doğumundan gün batımınakadar baş taraflarında göstermek zorunda oldukları siyah küre.

DEMİR KAMPANASI

Geminin demirleme işlerinde, siste ve köprü üstü ile haberleşmedurumlarında kullanılanb ve geminin baş tarafında bulunanpirinç çan.

DEMİR KALOMA

Demir zincirinin boş bırakılması için verilen komut

DEMİR ALMAK

Demirlemiş geminin denizdeki demirinin gemiye alınması

DEMIR BIRAKMAK

Dış etkenler sebebiyle demiri alacak zamanın olmaması veyademirin deniz dibinde takılması nedeniyle alınamamasıdurumlarında geminin uygun bir kilidinden fora edilmesi ya dakesilmesi suretiyle demir ve zincirin denize bırakılması.

DELTA

Denizle nehirin birleştiği alanlarda oluşan üçgen biçimindekikarasal birikinti.

DEDVEYT

Geminin yükleme, kaldırma taşıma kapasitesi ya da tuzlu sudayaz yükleme hattına kadar geminin 2240 librelik ton olarakkaldırabileceği ağırlıkların tümü.

DAVLUMBAZ

1) Yandan çarklı ve baş pervaneli gemilerde pervanekoruyucunun üst kısmı. 2) Köprüüstü

DATUM

Harita üzerinde belirtilen deniz derinliği.

DALYAN

1) Kıyıya yakın olan ve sığ bölgelerde balıkların geçtiğialanlarda balık tutmak için denize çakılan kazıkların ağ iledonatılması sonucu olşturulan yapılar.2) Kıyı ile kendi arasındakendi derinliğinden daha fazla derinlik bulunan kıyıya yakınsığlıklar.

DALGIÇ

Özel koruma sağlayan elbisesi ve deniz dibinde hava almasınısağlayıcı ekipmanları sayesinde deniz dibinde araştırma ve işyapabilen kişi.

DALGAKIRAN

Barınma alanlarını, limanları, Kıyı yapılarını dalgaların ve denizakıntılarının etkisinden korumak için dalgaların ve akıntılarınetkili olabileceği alanların deniz tarafına yapılan duvarlardır.

DABILBATIM

Gemilerin karinasi yırtıldığında teknenin su almamasi içinpostalarin iç tarafina ikinci bir kaplama konur ki, bu iki kaplamaarasindaki double-bottom denir. Bu bölüm safra ve yakit deposuolarak da kullanilir.

D (Delta)

Uluslar arası işaret sancaklarından D harfi “Benden açıkbulununuz, manevra yapmakta güçlük çekiyorum” anlamındakullanılır.